УЧРЕДИТЕЛЕН   ПРОТОКОЛ

Днес, 21.11.2008 г. в гр. София, се състоя учредително събрание на 
“Българска асоциация на жените предприемачи”,
Присъстваха учредителите:
1. инж. Радка Стаменова – „Меридиан 22” ООД, София
2. Тошка Янева – „Агритрейд” ЕООД, София
3. Искра Радева – Театър „Искри и сезони”,София
4. Светлана Байчева – „Стройинженеринг – 6000” ЕООД, Стара Загора
5. Калина Камбанова – „Евроенерг” ЕООД, София
6. Стефка Стефанова – „Туф консулт” ООД, София
7. Мария Курдова – „Сизиф” АД, София
8.  Гергана Павлова- „Ес Би Ко” ЕАД , София
9.  Павлина Николова – „Скития – ГТ” ЕООД, Генерал Тошево
10. Боряна Стаменова – „Белла Терра” ЕООД, с.Гостилица, община Дряново

За председател на събранието беше избрана инж.Радка Стаменова
Събранието протече при следния дневен ред:  

ДНЕВЕН РЕД:

 Учредяване  на
“Българска асоциация на жените предприемачи”,

 1. Приемане на Устав на Асоциацията;
 2. Избор на Управителен  съвет
 3. Избор на Контролен съвет
 4. Разни

По дневния ред събранието единодушно прие следните

                                               Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 от дневния ред

1.Учредява сдружение с нестопанска цел с наименование ““Българска асоциация на жените предприемачи”,
със седалище и адрес на управление: , гр. София, Община “Витоша”, бул. “Македония” № 6.
С ЦЕЛИ:

1.  Подпомага популяризирането и разширяването на бизнеса на своите членове.
2.  Съдейства за намиране на нови партньори и пазари в страната и чужбина.
3. Сътрудничи на държавните институции, неправителствени организации, сдружения и други за подобряване на бизнес климата в България, за развитие на българската икономика и за утвърждаване на българското производство и услуги на международния пазар.
4. Информира за развитието на вътрешните и международните пазари в различни области на икономиката и сътрудничи на своите членове при кандидатстване и разработване на проекти за усвояване на средства от европейски фондове и други финансови източници.
5. Провежда политика, насочена към приятелство и сътрудничество с другите женски организации в страната и чужбина в интерес на развитието на женското предприемачество в България.
6. Посредничи за защита интересите на жените предприемачи на общинско, областно, регионално и национално равнище.
7. Насърчава и активизира дейността на предприемчиви жени  работодатели в България.
8. Осъществява съвместна дейност по проекти и програми с асоциации на жени предприемачи от страната и чужбина, създава партньорства на национално и международно ниво с правителствени и неправителствени организации.
9. Провежда проучвания, изследвания и разработки, свързани с  развитието на женското предприемачество в България;
10. Съдейства за личностно израстване на своите членове и екипи, за развитие на човешките ресурси на членовете на Асоциацията и асоциираните към нея.
11. Провежда мероприятия за утвърждаване на духовните   ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата  и технологиите.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1.Изготвя WEB страница на Асоциацията на български и английски език с включване на актуална информация за дейността на фирмите, нейни членове, участва с публикации в  печатните и електронните издания и средствата за масова информация за популяризиране бизнеса на своите членове.
2.Организира участието на своите членове на национални и международни форуми: срещи, търговски изложения, трудови борси, симпозиуми, конференции и други.
3. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове, участва в работата на съответните комисии (съвети) към държавните органи на общинско, областно, регионално и национално равнище.
4.Подпомага членовете си при решаване на различни проблеми от дейността им.
5.Включва се в изграждането на различни съвместни структури, в това число и неформални такива, и с други юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност не противоречи на закона.
6. Развива социалния диалог и установява съвременни бизнес и предприемачески отношения на базата на професионалната етика.
7. Посредничи за проучване и разкриване на потенциални резерви в индустрията за обновяване и преустройство на стопанските дейности в България.
8. Сътрудничи при дейности за усвояване на иновационни технологии.
9. Създава, укрепва и разширява икономически взаимоотношения в страната и чужбина.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Посредничи за преодоляване както на колективни и индивидуални спорове с работодателите, така и между търговски субекти.
Посредничи за установяване на бизнес контакти.
Съдейства за информационно осигуряване, научно обслужване, управленско консултиране, професионално обучение и повишаване на образованието.
Подпомага информационния обмен чрез осигуряване достъп до Интернет, он-лайн системи, цифрови сертификати и др.
Консултира и подпомага изготвянето на проекти за ползване на средства от фондове на    Европейския съюз и други финансови източници.
Участва в разработването на общински, областни,  регионални и национални програми

            Асоциацията осъществява дейност в частна полза на своите членове и се учредява без срок.  

2. Приема Устав на “Асоциация на жените предприемачи в България” със 10 гласа „за” и 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.

По точка 2 от дневния ред
Избира за срок от пет години Управителен съвет в състав:
1.  инж. Радка Стаменова – „Меридиан 22” ООД, София
2. Тошка Янева – „Агритрейд”ЕООД, София
3.  Искра Радева – Театър „Искри и сезони”,София
4. Светлана Байчева – „Стройинженеринг – 6000”ЕООД, Стара Загора
5.  Калина Камбанова – „Евроенерг” ЕООД, София
6.  Мария Курдова – „Сизиф” АД, София
7.  Павлина Николова – „Скития – ГТ” ЕООД, Генерал Тошево
със  10 гласа „за” и  0 гласа „против” и  0 гласа „въздържал се”.

            По точка 3 от дневния ред
Избор на Контролен съвет в състав:
1. Стефка Стефанова – „Туф консулт” ООД, София
2. Гергана Павлова- „Ес Би Ко” ЕАД , София

със 10 гласа „за” и .0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.
По точка 4 от дневния ред

  1. Определя встъпителна годишна членска вноска в размер на 400 лв.
   със 10 гласа „за” и 0 гласа „против” и  0 гласа „въздържал се”.

              1. 3.Асоциацията да стане член на Българската търговско промишлена палата, като управителният съвет предприеме необходимите действия за кандидатстване . 
      УЧРЕДИТЕЛИ:

 • Гергана Павлова .................................
 • Стефка Стефанова...............................
 • инж.Радка Стаменова.........................
 • Светлана Байчева ...............................
 • Тошка Янева.........................................
 • Искра Радева.........................................
 • Мария Курдова.....................................
 • Калина Камбанова...............................
 • Павлина Николова..............................
 • Боряна Стаменова..............................
Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи