НАШАТА МИСИЯ Е:

/1/  Подпомага популяризирането и разширяването на бизнеса на своите членове.
/2/  Съдейства за намиране на нови партньори и пазари в страната и чужбина.
/3/ Сътрудничи на държавните институции, неправителствени организации, сдружения и други за подобряване на бизнес климата в България, за развитие на българската икономика и за утвърждаване на българското производство и услуги на международния пазар.
/4/ Информира за развитието на вътрешните и международните пазари в различни области на икономиката и сътрудничи на своите членове при кандидатстване и разработване на проекти за усвояване на средства от европейски фондове и други финансови източници.
/5/ Провежда политика, насочена към приятелство и сътрудничество с другите женски организации в страната и чужбина в интерес на развитието на женското предприемачество в България.
/6/ Посредничи за защита интересите на жените предприемачи на общинско, областно, регионално и национално равнище.
/7/ Насърчава и активизира дейността на предприемчиви жени  работодатели в България.
/8/ Осъществява съвместна дейност по проекти и програми с асоциации на жени предприемачи от страната и чужбина, създава партньорства на национално и международно ниво с правителствени и неправителствени организации.
/9/ Провежда проучвания, изследвания и разработки, свързани с  развитието на женското предприемачество в България;
/10/ Съдейства за личностно израстване на своите членове и екипи, за развитие на човешките ресурси на членовете на Асоциацията и асоциираните към нея.
/11/ Провежда мероприятия за утвърждаване на духовните   ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата  и технологиите. 

Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи