БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

У С Т А В

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Чл. 1/1/ Българската асоциация на жените предприемачи (наричана по-нататък в този устав Асоциацията) е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност, а така също държавни учреждения и нестопански организации, които  да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите й.
/2/ Българска асоциация на жените предприемачи е юридическо лице със седалище в гр. София
/3/ Асоциацията осъществява дейности в частна полза на своите членове, въз основа на този Устав, в изпълнение решенията на органите й за управление и при спазване законите на Република България.
/4/ Асоциацията е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.
/5/ Съществуването на Асоциацията не е ограничено със срок.

НАИМЕНОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО
Чл.2 /1/ Сдружението се регистрира с наименованието Българска асоциация на жените предприемачи
/2/ Българската асоциация на жените предприемачи ще ползва съкращението БАЖП при необходимост и за удобство
/3/ За целите на чуждестранната кореспонденция и при участие в международни форуми е допустимо равностойно изписване наименованието и на латиница BulgarianAssociationofWomenEntrepreneurs.
/4/ Асоциацията притежава собствен печат и банкови сметки.
/5/ Българската асоциация на жените предприемачи има свои органи за управление – Общо събрание (ОС), управителен съвет (УС), председател на УС, Контролен съвет, които са с ясно определени права, задължения и правомощия.

 ЦЕЛ

Чл. 3. Българската асоциация на жените предприемачи има за цел да:
/1/  Подпомага популяризирането и разширяването на бизнеса на своите членове.
/2/  Съдейства за намиране на нови партньори и пазари в страната и чужбина.
/3/ Сътрудничи на държавните институции, неправителствени организации, сдружения и други за подобряване на бизнес климата в България, за развитие на българската икономика и за утвърждаване на българското производство и услуги на международния пазар.
/4/ Информира за развитието на вътрешните и международните пазари в различни области на икономиката и сътрудничи на своите членове при кандидатстване и разработване на проекти за усвояване на средства от европейски фондове и други финансови източници.
/5/ Провежда политика, насочена към приятелство и сътрудничество с другите женски организации в страната и чужбина в интерес на развитието на женското предприемачество в България.
/6/ Посредничи за защита интересите на жените предприемачи на общинско, областно, регионално и национално равнище.
/7/ Насърчава и активизира дейността на предприемчиви жени  работодатели в България.
/8/ Осъществява съвместна дейност по проекти и програми с асоциации на жени предприемачи от страната и чужбина, създава партньорства на национално и международно ниво с правителствени и неправителствени организации.
/9/ Провежда проучвания, изследвания и разработки, свързани с  развитието на женското предприемачество в България;
/10/ Съдейства за личностно израстване на своите членове и екипи, за развитие на човешките ресурси на членовете на Асоциацията и асоциираните към нея.
/11/ Провежда мероприятия за утвърждаване на духовните   ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата  и технологиите. 

 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.4. За постигане на целите си Българска асоциация на жените предприемачи :
/1/ Изготвя WEB страница на Асоциацията на български и английски език с включване на актуална информация за дейността на фирмите, нейни членове, участва с публикации в  печатните и електронните издания и средствата за масова информация за популяризиране бизнеса на своите членове.
2. Организира участието на своите членове на национални и международни форуми: срещи, търговски изложения, трудови борси, симпозиуми, конференции и други.
/3/ Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове, участва в работата на съответните комисии (съвети) към държавните органи на общинско, областно, регионално и национално равнище.
/4/ Подпомага членовете си при решаване на различни проблеми от дейността им.
/5/ Включва се в изграждането на различни съвместни структури, в това число и неформални такива, и с други юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност не противоречи на закона.
/6/ Развива социалния диалог и установява съвременни бизнес и предприемачески отношения на базата на професионалната етика.
/7/ Посредничи за проучване и разкриване на потенциални резерви в икономиката за обновяване и преустройство на стопанските дейности в България.
/8/ Сътрудничи при дейности за усвояване на иновационни технологии.
/9/ Създава, укрепва и разширява икономически взаимоотношения в страната и чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.5
/1/ Посредничи за преодоляване както на колективни и индивидуални спорове с работодателите, така и между търговски субекти.
/2/ Посредничи за установяване на бизнес контакти.
/3/ Съдейства за информационно осигуряване, научно обслужване, управленско консултиране, професионално обучение и повишаване на образованието.
/4/ Подпомага информационния обмен чрез осигуряване достъп до Интернет, он-лайн системи, цифрови сертификати и др.
/5/ Консултира и подпомага изготвянето на проекти за ползване на средства от фондове на Европейския съюз и други финансови източници.
/6/ Участва в разработването на общински, областни,  регионални и национални програми.

 

ІІ.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛЕНСТВО
Чл. 6. /1/. Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да са в полза или да се ползват от дейността на Асоциацията.
/2/ Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност
/3/. В Асоциацията могат да членуват общински, областни, регионални, браншови, отраслови, съсловни и други организации
/4/. В Асоциацията не могат да членуват политически партии и сдружения, както и всякакви формирования на етническа основа
/5/. Членственото правоотношение възниква след решение на Управителния съвет и заплащане на годишния членски внос.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. /1/  Членство в Асоциацията е доброволно.
/2/ Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Асоциацията.
/3/ Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.
/4/ Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.
/5/ Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на Асоциацията по реда на чл. 25 от Устава.  
ПРИЕМАНЕ
Чл.8 /1/ Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с Устава. Решение по молбата се взема от Управителния съвет на първото заседание след постъпването й.
/2/ Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите.
/3/ Евентуален отказ на Управителния съвет може да се обжалва пред Общото събрание на Асоциацията  по реда на чл.25 от този Устав.
ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.9. Членовете на Асоциацията  имат право:

 • Да участват в нейните органи на управление.
 • Да поставят въпроси за разглеждане и съдействие.
 • Да се ползват от имуществото и резултатите на дейността й.
 • Да искат нейното съдействие в защита на интересите си.
 • Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията  и да присъстват на заседания на Управителния и Контролния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес, за което се уведомяват своевременно и надлежно.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 10. /1/ Членовете на Асоциацията  са длъжни:

 • Да спазват този Устав и да изпълняват решенията на органите й.
 • Да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите й.
 • Да правят ежегодни имуществени вноски.
 • Да представят информация, необходима за постигане на целите и изпълнение на задачите й.
 • Да отговарят до размера на имуществените си вноски за задължения на Асоциацията.

/2/ За неизпълнение на задължения по предходната алинея Управителният съвет може да прави бележки, предупреждения и изключване.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 11 Членството в Асоциацията  се прекратява:

 • При напускане - с писмено предизвестие до Управителния съвет.
 • При прекратяване дейността на юридическото лице, съответно със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на Асоциацията .
 • При изключване.
 • При отпадане поради невнасяне на имуществените вноски и системно неучастие в дейността на Асоциацията.
 • При прекратяване дейността на Асоциацията.

ИЗКЛЮЧВАНЕ
Чл. 12. /1/ Член на Асоциацията  може да бъде изключен от Управителния съвет, когато нарушава грубо или системно задълженията си или уронва престижа й.
/2/ Изключване не може да се наложи, ако членът на Асоциацията  не е бил надлежно поканен да даде обяснения или ако те не са били обсъдени.
/3/ Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание по реда на чл. 25 от този Устав.
/4/ Прекратяване на членството не дава правото за получаване обратно на внесените имуществени вноски.
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 13. Правоприемници на член на Асоциацията след негово преобразуване могат да станат редовни членове, като съобщят писмено за това си желание и за признаването на Устава, без да е необходимо да бъдат приемани на чл. 7.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 14. /1/ Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията.
/2/ Членът, юридическо лице, участва в Общото събрание с представител -физическо лице, което удостоверява това си право със съдебно решение за актуално състояние на юридическото лице или с пълномощно от името на физическото лице, упоменато в регистрацията.
ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 15. Общото събрание на Асоциацията:

 • Изменя и допълва Устава.
 • Избира и освобождава Управителния и Контролния съвет.
 • Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижима собственост.
 • Взема решения за смяна на седалището и наименованието на Асоциацията.
 • Приема основни насоки за дейността на Асоциацията.
 • Приема вътрешни правила за организация на службите към Управителния съвет.
 • Приема бюджета.
 • Приема отчета на Управителния и Контролния съвет, оценява дейността им и променя или отменя техни решения.
 • Взема решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията, за обявяването й в ликвидация и възлага процедурата на Управителния съвет.
 •  При решение за прекратяване посочва реда и начина за разпределение на имуществото след удовлетворяване на евентуални кредитори при ликвидацията.
 •  Взема решения по всички въпроси, които не са от компетенциите на други органи.

СВИКВАНЕ
Чл. 16. /1/ Общото събрание на Асоциацията  се свиква от Управителния съвет редовно най-малко веднъж на три години.
/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по искане на ⅓ от членовете му, което трябва да бъде направено от Управителния съвет в двумесечен срок от неговото постъпване. Ако не стори това, същите членове могат да се обърнат за свикване на Общо събрание към съда, в чийто регистър е вписана Българска асоциация на жените предприемачи.
/3/ Извънредно Общо събрание може да се свика от Управителния съвет и по искане на Контролния съвет.
/4/ Общо събрание се свиква с покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия инициатива се свиква, като изрично се посочва, че ако не се яват необходимият брой членове, същото се отлага с един час при същите обстоятелства и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите.
/5/ Поканата се изпраща на членовете на Асоциацията най-малко един месец преди датата на Общото събрание и се поставя на мястото за обявления в сградата на Асоциацията.
КВОРУМ
Чл. 17. /1/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.
/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
ЗАСЕДАНИЕ
Чл. 18. /1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от избран от него Председател и протоколиращ/бюро.
/2/ За заседанието се води протокол, който се подписва от Председателя на събранието и протоколиращия /членовете на бюрото.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 19. /1/ Решения на Общото събрание се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен ако събранието не гласува друго. Решенията по чл. 15, т. 1, 3, 4, 9 и 10 се вземат с мнозинство ⅔ от присъстващите.
/2/ Не се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в поканата.
ПРАВО НА ГЛАС
Чл. 20. /1/ Всеки член на Асоциацията  има право на един глас. 
/2/ Всеки член може да бъде представен от физическо лице с надлежно заверено пълномощно.
/3/ Член на Общото събрание не гласува, когато се решава въпрос, който касае:

 • Него самия;
 • Негов съпруг/а/ или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до 4-та степен и по сватовство-родство включително;
 • Юридически лица, в които той може да налага или спира вземането на решения.
   ПРОТОКОЛ
  Чл. 21. /1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
  /2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.
  /3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
  2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
  СЪСТАВ
  Чл. 22 /1/ Управителния съвет се състои от 3 до 12 членове, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.
  /2/  Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет:
 • Лишените от права да заемат материално отговорна длъжност.
 • Членовете на ръководните органи на политически партии и движения.
 • Обявените в несъстоятелност.

/3/ Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за работата си в това си качество.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 23. Управителния съвет:

 • Организира изпълнение решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
 • Избира от своя състав Председател на Управителния съвет.
 • Избира, по преценка, зам. председатели на Управителния съвет.
 • Приема планове и програми за дейността на Асоциацията.
 • Приема годишния отчет и определя размера на имуществените вноски на членовете за всяка година от мандата си.
 • Приема, освобождава и изключва членове на Асоциацията.
 • Приема решения за промяна адреса на Асоциацията.
 • Образува целеви парични фондове.
 •  Управлява активите и целевите фондове на Асоциацията.
 •  Взема решения за участия и прекратява участия в други организации.
 •  Разпорежда се с имуществото на Асоциацията.
 •  Определя реда и организира извършване дейността на Асоциацията  и носи отговорност за това.
 •  Учредява награди и символи на Асоциацията  и приема решения за стимулиране на нейните членове, на фирми и организации, колективи и специалисти за постигнати резултати в осъществяване на целите й.
 •  Определя ликвидатор, ако Общото събрание вземе решение за прекратяване.
 •  Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет.

СВИКВАНЕ
Чл. 24. /1/ Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя му най-малко веднъж на шест месеца. Извънредно заседание се свиква по искане на ⅓ от членовете му в срок от седем дни от датата на постъпване на искането, в което изрично се посочват причините за свикването и въпросите, които трябва да се обсъдят и решат. Ако в този срок Управителният съвет не се свика от Председателя, то това може да направи всеки един член от състава му.
/2/ Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие - от определен от Управителния съвет негов член.
/3/ Заседанието на Управителния съвет се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.
/4/ За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има надеждна двустранна комуникационна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява от председателстващия заседанието.
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 25. /1/ Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а по чл. 22, т. 11, 12, 13, 14 и 15 - с квалифицирано мнозинство от всички членове.
/2/ Управителният съвет може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът се подпише от всички членове без забележки и възражения.
ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА
Чл. 26. /1/ Решение на Управителния съвет може да се отменя и изменя от Общото събрание по искане на всеки член на Асоциацията, което може да се отправи в едномесечен срок от датата на обявяването му и не по-късно от една година от деня на неговото вземане. Контролният съвет също може да спира изпълнението на решения на Управителния съвет, които противоречат на Устава, до произнасяне от Общото събрание.
/2/ Във всички подобни случаи Управителният съвет е длъжен да свика извънредно Общо събрание в срок от два месеца.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 27. /1/ Председателят на Управителния съвет организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
/2/ Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
/3/ Представлява Асоциацията  пред съда и други органи, организации, юридически и физически лица.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 28. /1/ Председателят на Управителния съвет представлява Асоциацията пред трети лица и дава пълномощия на други членове на Управителния съвет да я представляват

4. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
СЪСТАВ
Чл. 29. /1/ Контролният съвет се избира измежду членовете на Асоциацията от Общото събрание за срок от пет години. Състои се от 1/3/ членове и избира Председател от своя състав.
/2/Не могат да бъдат членове на Контролния съвет лица посочени в чл. 21, ал. 2, както и членове на предходния Управителен съвет.
ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 30. /1/ Контролният съвет:

 • Проверява изпълнението решенията на Общото събрание, на Управителния съвет.
 • Контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението решенията на органите на управление на Асоциацията .
 • Упражнява контрол за правилното стопанисване имуществото на Асоциацията.
 • Дава заключение по годишния отчет и бюджета на Асоциацията  и се отчита пред Общото събрание.

/2/ Членовете на Контролния съвет могат да вземат участие в работата на Управителния съвет с правото на съвещателен глас. Те могат да информират Управителния съвет за своите констатации, които са за сведение и нямат задължителен характер.
/3/ Когато установи значителни законови или уставни нарушения, Контролният съвет прави искане пред Управителния съвет за спиране изпълнението на съответното решение и за свикване на Общото събрание.
ІV. СОБСТВЕНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ
ИМУЩЕСТВО - СЪСТАВ, ИЗТОЧНИЦИ
Чл. 31. /1/ Асоциацията  формира своето имущество от правото на собственост и други вещни права, а така също и от права на интелектуална собственост и права на вземане.
Източници на имуществото на Асоциацията  са:

 • Имуществени вноски;
 • Приходи от собствени имоти;
 • Приходи от дейностите по чл. 5;
 • Дарения и други разрешени от закона източници.

/3/ Асоциацията  не може да приема дарения от политически партии или сдружения на етническа основа.
/4/ Асоциацията не разпределя печалба.
РЕЖИМ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
Чл. 32. Асоциацията  държи свободните си парични средства в банки на левови и валутни депозити. Може да ги влага в гарантирани от държавата ценни книжа, в други ниско рискови инвестиционни инструменти или в стабилни търговски дружества, като се ръководи от съображения за максимална сигурност.
ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ
Чл. 33. /1/ За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на своята дейност Асоциацията  може да образува фондове.
/2/ Те могат да бъдат общи, а за конкретни случаи - специално обособени от средства на заинтересовани членове на Асоциацията.
/3/ Редът и условията за събиране на имуществените вноски за фондовете се определят за конкретния случай от Управителния съвет и се предлагат на заинтересованите лица.
РАЗХОДИ
Чл. 34. /1/ Асоциацията  извършва разходите си в рамките на утвърдения бюджет.
/2/ Не могат да се предоставят средства на политически партии и движения на етническа основа.
ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ
Чл. 35. /1/ Всички приходи на Асоциацията  независимо от своя характер и произход се включват в имуществото й и служат за постигане на целите й.
/2/ Приходите не могат да се разпределят като печалба между членовете, а служат само за издръжка и развитие на Асоциацията.
V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 36. /1/ Решенията за сливане, вливане, преустройство и прекратяване се вземат от Общото събрание с мнозинство от ⅔ от присъстващите членове.
/2/ Не се позволява сливане с политически партии и движения и вливане в тях.
VІ. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 37. При прекратяване на Българска асоциация на жените предпремачи, по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от лице, определено от Управителния съвет.
Чл. 38. Редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се определят от разпоредбите на Търговския закон.
Чл.39  Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва съгласно чл. 14 т. 10.  
Чл. 40. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително възнаграждението на ликвидатора се определят от Управителния съвет.
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. /1/ Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на Българска асоциация на жените предприемачи, проведено на 21.11.2008 год. в гр. София
/2/ Списъкът на учредителите, подписали Устава, да се счита неразделна част от този Устав.
Чл. 42. Българска асоциация на жените предприемачи има кръгъл печат на български език, който се поставя върху кореспонденцията и документите.
Чл. 43. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

  Приложение: Списък на участниците в Общото събрание, проведено на 21.11.2008 г. в град София

Copyright © 2009
Българска асоциация на жените предприемачи